انسان های زیبا همیشه خوب نیستند ................
اما انسان های خوب همیشه زیبا هستند..............

امام علی (ع)