اگر تیر دشمن جسم شهدا را شکافت!
تیر بدحجابی تو قلب شهدا را میدرد!