حقیقتو حتی ازین عکسام میشه فهمید!!!!

مدافع حرم که نستیم!!

لاقل مدافع یادشون باشیم!!!