سلام آقا....


.

.

.

 چیزی ندارم که بگم....

     فقط سکوت میکنم....