آقای من....
دارم میام پیشت....
اما...
دلم بدجوری گرفته....
:((