شیطان اندازه یک حبّـــه قند اســــت
گاهی می افتـــد تـــوی فنجـــانِ دلِ مــــا . . .(#غفلت)

حل مــی شود آرام آرام
بی آنکـه اصلا ً ما بفهمیـم
و روحمـان سـر می کشد آنرا . .
آن چای شیــریـن را
آن وقـت او،
خـون مـــی شـــود در خـــانه تن . . .

مـی چرخـد و مـــی گـردد
و مـی مـانـد آنجـا "او می شــــود مـن"