رروایت آمده است که رسول خدا (ص) از خداوند در خواست نمود که هنگام رستاخیزاز امتش نزد فرشتگان وپیامبران ودیگر امت ها باز خواست نخواندوحساب نکشد وزشتی هایشان راآشکار نسازدوجز خدا ورسول کسی از این کار آگاه نگردد.خداوند فرمود:ای حبیب من ، من به بندگانم از تومهربان ترم.اگرتو خوش نمی داری که زشتی هایشان نزد غیرخودت آشکار گردد من نمی خواهم تو نیز از آن آگاه گردی.پس من به تنهایی از آنان حساب می کشم آن چنان که جز من کسی از گناهانشان آگاه نشود.منبع:احادیث قدسی ص140 

به خاطر همین است که خداوند در قرآن می فرماید:اقرا کتابک: یعنی کتابت را خودت بخوان لازم نیست به من هم بگویی.