کشاندن جنگ از سوریه به عراق تدبیر داعش نیست....
این استراتژی عباس است...
 که دشمن را از اطراف حرم خواهر به سمت خود بکشاند....


مشک خالی شد و راه دگر پیدا کرد....
کوه غیرت گره کار به دندان وا کرد...