میخوام یه چیزایی رو یادت بیارم....

یه چیزایی رو که شاید داری فراموش میکنی...
.
.
خیلی خون دادیم واسه کشور!
.
خیلی ها به خاطر اینکه اسلام بمونه...

حجاب از ناموسشون برداشته نشه

رفتن و جونشونو دادن...
.
تو بودی حاضر میشدی عشق و حال دنیا و زندگی رو

ول کنی بری

جونتو بدی!
.
می رفتی؟!
.
اما اونا رفتن

اونا اگ جونشونو نمیدادن الان ما باید اینهو افغانستان و عراق و ...

هر روز مینشستیم ببینیم دیگه کدوم عزیزمونو میخوان
بکشن!!!
.
اونا رفتن تا تو بمونی!!

انوقت چه جوری داری جوابشونو میدی؟؟!!
.
.
.
دلت میاد...
چه جوری دلت میاد اینطوری رو خونشون راه بری!!
.
.
بابا با انصاف...

زندگیتو مدیونشی...

چطور دلت میاد....

بابا انصاف داشته باش!

          مگه دل نداری...؟؟!